Vil du hjælpe med at beskytte insekterne?

Fra bare 3 kr. om måneden er du med til at omdanne landbrugsarealer til biodiversitet og dermed beskytte insekterne.

Lej en m2 af vores jord til insekterne

Velkommen til Insekternes Beskyttelse – vi gør en forskel, du både kan se og besøge

Mit navn er Frederik Jensen. Jeg bor i Holbæk og har taget initiativ til Insekternes Beskyttelse. Siden min barndom har jeg elsket at opleve naturen på tæt hold, og efter gymnasiet valgte jeg at uddanne mig til landmand. Gennem mit arbejde med det økologiske landbrug har jeg været særligt optaget af, hvordan vi mennesker påvirker naturen – på godt og ondt. For mig handler det om respekt for den klode, vi lever på, og den jord, der omgiver og brødføder os – og om de konsekvenser, det har, når vi gennem vores levemåde udpiner naturen.

Nok om mig 🙂

Nu skal vi til dét, det hele handler om…

Giv insekterne plads –
omdan landbrugsjord til blomsterjord

3kr. for en m2

hver måned

For pengene vil der blive taget landbrugs jord ud til bevarelse af insekter, der sås blomster blandinger og laves overvintrings muligheder.

Jo flere vi er, jo flere insekter kan vi redde.

Insekternes tilbagegang i Danmark, og hvordan vi sammen kan gøre en forskel

Danmarks insekter har det skidt

Det er svært at forestille sig en blomstrende eng på en varm og solrig sommerdag uden den velkendte summen af bier, fluer og vimsende sommerfugle. Tanken om, at det summende liv langsomt er ved at forsvinde, er skræmmende. Men fakta er, at en stor del af de insekt-arter, der lever i Danmark, er truede. Danmarks biodiversitet er i frit fald, og manglen på levesteder – eksempelvis urørte naturområder og grøftekanter – betyder ikke bare færre insekter, men også færre insekt-arter. Samme triste billede ser vi i landene omkring os.

Større marker, afgrødernes ensartethed, flere sprøjtemidler og meget mindre vild natur er de største årsager til insekternes tilbagegang. Ensartede afgrøder gør det svært for insekterne at finde føde, men den altoverskyggende skurk i det konventionelle landbrug er brugen af pesticider. Pesticider, kunstgødning og den øgede intensivering af landbruget fortrænger den vilde natur og dermed insekternes naturlige levesteder. Pesticiderne påvirker nemlig ikke kun den sprøjtede mark, men også ­omgivelserne – fx hegn og vandløb omkring marken. Derved forsvinder den værdifulde biodiversitet, som er hele fundamentet for et sundt økosystem og arternes overlevelse.

Heldigvis kan vi gøre noget. Naturen reagerer nemlig hurtigt på såvel skadelige som gavnlige aktiviteter, og forskningen har vist, at vi ved at genetablere områder med biodiversitet kan genoprette ødelagte økosystemer og dermed insekternes levesteder.

Biodiversitet – hvad er det?

Biodiversitet er livets mangfoldighed. Biodiversitet udtrykker, hvor stor variation der er af arter i form af blandt andet planter, dyr og bakterier i et område. Kort og godt!

I de seneste år er biodiversiteten blevet fortrængt af vores evne til at gøre naturen særlig nyttig til vores egen fordel ved at optimere dyrkningen af marker og skove. Tabet af de naturlige og urørte naturområder med vilde blomster og de dyr, der naturligt lever her – altså biodiversitet – betyder færre levesteder og fødemuligheder for insekterne. Og det har konsekvenser.

Hvad sker der, hvis vores insekter forsvinder?

Forsvinder insekterne, forsvinder blomsterne. Færre insekter betyder mindre bestøvning, så mangfoldigheden af planter vil dale i takt med insektarterne.

Fugle, firben, frøer og andre dyr, der har insekter som deres primære eller eneste fødekilde, vil forsvinde, hvis insekterne forsvinder. Generelt spiller insekterne en helt central rolle i naturens kredsløb, fordi de både bidrager til bestøvning, som føde og er med til at nedbryde organisk materiale (fx rådne blade). På sigt vil manglen på insekter betyde, at vi mennesker får svært ved at skaffe føde fra frugter, bær, grøntsager og måske også visse dyr, som vi i dag opfatter som en naturlig del af vores kost.

Biodiversitet er ikke kun blomster og dyr, men livsnødvendige økosystemer for os mennesker. Vi bruger blandt andet biodiversiteten, når der skal udvikles nye former for medicin. Her søger forskere ofte inspiration blandt fx insekter, bakterier og skimmelsvampe. Biodiversiteten er et skatkammer af kemiske forbindelser, og forskerne har gennem århundreder bygget videre på et fundament af naturens egen medicin og udviklet produkter, der kan behandle alt fra kræft til infektioner.

Nogle af de mest kendt succeser er opdagelsen af penicillin, aspirin og malariamidlet kinin. Og i giftblandingen fra en hvepseart har forskerne opdaget helt særlige indholdsstoffer, der har vist sig at være i stand til at dræbe kræftceller uden at skade de normale celler.

Biodiversiteten er derfor grundlaget for livet på Jorden. Vi tænker måske ikke over det til daglig, men adgangen til ilt, vand, fødevarer og medicin forsvinder, hvis vi ikke stopper tabet af biodiversitet. NU!

Kan vi gøre noget? Og hvad kan vi gøre?

Danmark er et landbrugsland, og det betyder, at en stor del af vores oprindelige natur er omlagt til landbrugsjord. Ligesom flere asfalterede veje, kontrolleret skovbrug, boligområder med lange lige gangstier, store græsplæner og veltrimmede blomsterbede betyder tab af biodiversitet.

Sagt på en anden måde kan man roligt sige, at vi mennesker og vores måde at leve på har slidt godt og grundigt på naturens orden.

Heldigvis kan vi gøre noget. Naturen reagerer nemlig hurtigt på såvel skadelige som gavnlige aktiviteter, og forskningen har vist, at vi ved at genetablere områder med biodiversitet kan genoprette ødelagte økosystemer og dermed insekternes levesteder.

Og det er lige præcis dét, som Insekternes Beskyttelse gør – og du kan være med!

Mange landmænd landet over har både lysten og viljen til at omlægge deres landbrugsjord til områder med vild natur. Men modstridende regler i EU’s landbrugsstøtte spænder ben for de gode hensigter. For hver kvadratmeter en landmand beslutter sig for at lade naturen råde over, skrumper landbrugsstøtten nemlig fra EU. Derfor taber landmændene lige nu penge på at give naturen en hjælpende hånd.

Tosset? Ja! Men du kan stadig gøre en forskel:

 

For bare 3 kr. om måneden er du med til at omdanne landbrugsarealer til biodiversitet og dermed til et paradis for insekter. Insekternes Beskyttelse står for at genskabe den vilde natur ved at plante og så netop den vegetation, som insekterne lever af. Landmænd, der vælger at stille deres jord til rådighed og omlægge til biodiversitet, skal ikke straffes økonomisk.

For bare 3 kr. om måneden er du derfor med til at kompensere de landmænd, der ønsker at værne om vores natur og bevare insekterne. Derudover anvendes dit bidrag til at etablere overvintrings-muligheder for de forskellige insektarter.

På denne måde kan vi i fællesskab vende insekternes tilbagegang og sikre, at vores børn og børnebørn også kan opleve den oprindelige natur og de økosystemer, der er grundlaget for al liv på Jorden.

Spørgsmål og svar

For bare 3 kr. om måneden er du med til at omdanne landbrugsarealer til biodiversitet og dermed til et paradis for insekter. Insekternes Beskyttelse står for at genskabe den vilde natur ved at plante og så netop den vegetation, som insekterne lever af. Landmænd, der vælger at stille deres jord til rådighed og omlægge til biodiversitet, skal ikke straffes økonomisk.

Du er også med til at kompensere de landmænd, der ønsker at værne om vores natur og bevare insekterne. Derudover anvendes dit bidrag til at etablere overvintrings-muligheder for de forskellige insektarter.

Dit bidrag går til at:

–  forvandle landbrugsjord til områder med biodiversitet

–  indkøbe frø-blandinger med vilde blomster og græsser

–  etablere overvintringsmuligheder for de forskellige insektarter.

Samtidig bidrager du til udbredelsen af FN’s verdensmål nr. 15 for bæredygtig udvikling:

”Verdensmålene for bæredygtig udvikling søger at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030.

Fremme af bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning vil også være afgørende for at afbøde konsekvenserne af klimaforandringer.

Hurtig handling er nødvendigt, hvis vi skal begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten, som er del af vores fælles arv”.

 Du kan læse mere om FN’s verdensmål nr. 15 her:

https://www.verdensmaalene.dk/maal/15

Som bidragsyder er du selvfølgelig altid velkommen til at besøge dine naturlige og insektvenlige m2. Kontakt os gerne, inden du kommer, så vi kan sætte tid af til en rundvisning. Se kontaktinfo nederst på siden.

Ja. Du betaler 3 kroner pr. måned pr. kvadratmeter jord, som Insekternes beskyttelse omdanner fra Landbrugsjord til blomsterjord.

For 3 kr. om måneden får du 1 m2 jord. Giver du 6 kr., får du 2 m2 og så videre.

Vores grundtanke er, at det skal være muligt for alle at være med.

Ja, jeg ønsker at leje jord til insekterne

Lej jord til insekterne for 3 kr. pr. m2

For 3 kr. om måneden får du 1 m2 jord. Giver du 6 kr., får du 2 m2 og så videre.

Vores grundtanke er, at det skal være muligt for alle at være med.

På denne måde kan vi i fællesskab vende insekternes tilbagegang og sikre, at vores børn og børnebørn også kan opleve den oprindelige natur og de økosystemer, der er grundlaget for al liv på Jorden.

Dit bidrag går til at:

  • Forvandle landbrugsjord til områder med biodiversitet
  • Indkøbe frø-blandinger med vilde blomster og græsser
  • Etablere overvintringsmuligheder for de forskellige insektarter
  • Kompensere de landmænd, der ønsker at værne om vores natur og bevare insekterne

Følg med i projektets udvikling

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og så sender vi dig updates
om projektet ca. 1gang hvert halve år.
Du kan altid melde dig fra igen i selve mailen.

Lidt baggrundshistorie om Frederik og tanken bag Insekternes Beskyttelse:

Mit navn er Frederik Jensen, og jeg er opvokset på landet, hvor mine forældre havde en mindre gård med agerjord, moser og bevoksede skel. På gården havde vi køer, geder, høns, ænder og gæs. Mine forældre havde arbejde, så vores gård var ikke et landbrug, vi skulle leve af – det var en dejlig og livsbekræftende hobby.

Somrene i mine drengeår bød på ture til mosen, hvor vi studerede fuglelivet og planterne og nød den altid hyggelige summen af forskellige insekter. Min farfar gik meget op i naturen, og han elskede at vise os naturens mangfoldighed og fortælle om tiden, før det konventionelle landbrug blev effektiviseret med brugen af sprøjtemidler og forædling af sorter.

Han berettede om store marker med masser af blomster imellem kornplanterne, og hvordan det summede af liv. Min farfar kørte motorcykel, og jeg husker særligt historien om, at der ofte var så mange natsværmere i luften, at han måtte stoppe op undervejs på sine ture for at rense hjelmbrillerne for insekter.

Den og mange andre historier om naturen, som den var engang, har indprentet sig i min sjæl og står i stor kontrast til den virkelighed, jeg oplever i naturen i dag.

I mine teenageår var jeg meget interesseret i fugle og deltog ofte i fugleture med foreningen DOF. Min interesse for naturen gjorde, at jeg efter gymnasiet valgte at læse videre til faglært landmand, og under min uddannelse var jeg i praktik hos flere konventionelle landbrug. Her oplevede jeg en signifikant anden tilgang til naturens orden. Markerne blev betegnet som ”flotte” og ”ukrudtsfrie”, og monokultur var vejen til et effektivt landbrug.

Efter endt uddannelse fik jeg job hos en økologisk landmand. Her oplevede jeg en beundringsværdig respekt for naturen og blev blandt andet opmærksom på den mængde af insekter, der levede på de økologiske marker. Her så jeg, hvor meget liv der helt naturligt kan være i en mark. Siden har jeg kunnet følge udviklingen i både det konventionelle og økologiske landbrug – med øget effektivisering inden for ukrudtsbekæmpelse, ensartede og ensrettede marker og stadigt færre områder med biodiversitet.

Jeg har derfor sat mig for at omvende vores samfunds tilgang til naturbeskyttelse. Vores natur skal ikke kun beskyttes gennem love og regler. Det skal være muligt for alle at gøre en forskel. Og det skal være en forskel, som alle har mulighed for at besøge og opleve.

Insekternes Beskyttelse Aps, Mogenstrupvej, 4300 Holbæk   –   Cvr: 40934383   –   Mail: frederik@insekternesbeskyttelse.dk